Her er vores

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK
for
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S

 

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S (i det følgende ”Hovedstadens”) er underlagt Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen (”Forordningen”), hvilket blandt andet betyder, at vi er forpligtet til at oplyse om, hvilke persondata, Hovedstadens behandler om fysiske personer og hvilke rettigheder de har i den forbindelse.

Hvis vi har registreret persondata om personer, kan der være flere årsager hertil. I de fleste tilfælde er det fordi personen selv eller den virksomhed, personen repræsenterer, er kunde eller samarbejdspartner hos os, men det kan også være fordi persondata af andre årsager er indgået til os i forbindelse med en byggesag, hvor vi er involveret.

1: DATAANSVARLIG

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S, Greve Main 37, 2670 Greve er dataansvarlig. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af persondata, kan du rette henvendelse til Økonomichefen på telefon 43993633 eller info@hovedstadens.dk, skriv att. Økonomichefen.

2: PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med Hovedstadens deltagelse i byggesager eller øvrige samarbejder med Hovedstadens, har Hovedstadens brug for – i et vist omfang – at behandle og opbevare en række data om kunder og samarbejdspartnere. Dette vil typisk være kontaktinformationer (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer).

Alle persondata bliver behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og Forordningen, og vi behandler kun persondata, hvis vi har saglig grund til at gøre det.

Hovedstadens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jf. Forordningens art. 6 (1) (f), som Hovedstadens har i at behandle og opbevare data, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle byggesagen og dermed varetage både vores egne, kundens, samarbejdspartnerens eller den enkelte persons interesser, jf. Forordningens art. 6, (1), (b) og/eller (c).

3: MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONDATA

Persondata behandles udelukkende af Hovedstadens, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art.

Det kan være nødvendigt med en videregivelse af persondata til andre. Dette vil kun ske i nødvendigt omfang ud fra princippet om dataminimering. Videregivelse kan eksempelvis ske til myndigheder i forbindelse med myndighedsbehandling, VBA/domstolene og sagens parter, herunder andre advokater, i forbindelse med en eventuel voldgiftssag/retssag eller lignende.

Derudover kan dine persondata blive videregivet til et forsikringsselskab, såfremt Hovedstadens skal søge om forsikringsdækning under en byggesag.

Persondata kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenlig eller nødvendig for vores behandling af en byggesag.

4: ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING OG INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke persondata Hovedstadens har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Hovedstadens en elektronisk kopi af de indsamlede data.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at data om dig gøres til genstand for behandling.

Du har derudover ret til at kræve registrerede persondata om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Såfremt der under byggesagens behandling gøres indsigelser mod Hovedstadens behandling af persondata eller anmodes om sletning eller begrænsning af data, som er nødvendige for behandling af byggesagen, jf. pkt. 2, vil Hovedstadens muligvis ikke længere kunne gennemføre byggesagen. Dette vil kunne have betydning for den involverede aftale, og vil kunne betyde, at kontraktsparten væsentligt misligholder sin aftale, udløser en standsning af byggesagen eller at andre entrepriseretlige konsekvenser udløses.

Der kan efter Forordningen være konkrete situationer, hvor Hovedstadens ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de persondata, der er registreret om dig hos Hovedstadens, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede persondata eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Økonomichefen info@hovedstadens.dk eller på telefon 43993633.

5: DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine persondata til en anden dataansvarlig. Hvis du ønsker dette, skal du rette henvendelse som ovenfor anført, hvorefter det vurderes, om betingelserne herfor er opfyldt.

6: VARIGHED AF OPBEVARING

Persondata bliver opbevaret forsvarligt i 10 år fra byggesagens aflevering, medmindre der er saglige årsager til at udvide denne periode. Opbevaring sker med henblik på 1 og 5 års gennemgang samt med henblik på at varetage eventuelle reklamationer og/eller tvister efterfølgende. Kontaktoplysninger opbevarer vi så længe der er behov for, at vi skal kunne komme i kontakt med hinanden.

Hvis vores behandling af persondata sker på baggrund af, at der er givet samtykke hertil, er personen til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage. Hvis personen trækker sit samtykke tilbage, har vi ikke længere ret til at behandle data om denne person, medmindre der foreligger en anden hjemmel. Vi vil i givet fald slette personens data. Det kan betyde, at vi ikke længere kan behandle visse dele af en byggesag, se ovenfor under punkt 4.

7: KLAGE

Du har mulighed for at klage over Hovedstadens behandling af dine persondata. Klage kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk. Du kan læse mere herom på www.datatilsynet.dk.

8: SPØRGSMÅL

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til Hovedstadens kan du kontakte info@hovedstadens.dk eller på telefon 43993633.

 

//Publiceret Januar 2023

close-w
Luk
close-w
Luk